شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مواد

مدیر اجرایی پروژه های توسعه

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس جلال آقابابا

رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

مدیر عامل شرکت مهندسی و پویش ساخت

ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس امیر ایرانپور

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس حسابداری

مدیر حسابرسی داخلی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای محمدرضا عابدی

عضو هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی برق

سرپرست نیروگاه مرکزی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس مسعود ملکی ریزی

عضو هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

مدیر مهندسی تولید و توزیع برق

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس محسن شیرازی

عضو هیات مدیره