شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

مدیریت کسب و کار

قائم مقام و مدیر بازرگانی

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن

جناب آقای مهندس مهدی سرلک

عضو موظف هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن

جناب آقای مهندس امیر ایرانپور

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناسی

حسابداری

مدیر حسابداری عمومی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای عباس توانگر

رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

مهندسی برق

سرپرست نیروگاه مرکزی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس مسعود ملکی ریزی

عضو هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناسی

مهندسی برق

عضو کمیسیون معاملات

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس محسن شیرازی تهرانی

عضو هیات مدیره