شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

 

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

اعضای هیأت مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

مهندسی عمران

عضو موظف هیئت مدیره

شرکت پویش ساخت ذوب آهن

جناب آقای مهندس رضا فولادی

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری

مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن

جناب آقای دکتر مجید طهماسبی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

*

*

*

جناب آقای حامد زرهونه

رئیس هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

مهندسی برق

سرپرست نیروگاه مرکزی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس مسعود ملکی ریزی

عضو هیات مدیره

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

*

*

*

جناب آقای مهندس سید وحید سیدعلی

عضو هیات مدیره

تمامی حقوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت پویش ذوب آهن میباشد