شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

آیین تجلیل از کارگران نمونه شــرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان

آیین تجلیل از کارگران نمونه شــرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با حضور  مرتضی یزدخواســتی عضوهیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی وجمعی از مسئولین شرکت برگزار شد. اسامی تلاشگرانی که در این آیین تجلیل شدند، بدین شرح اســت: آســیه حقانی(دوارت)، محمد رحیم زاده (مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن)، سید احمدحســینی(معادن زغالسنگ البرز شرقی)، امیداحمدزاده(تارابگین)، مصطفی رشــیدی(پویش معادن)، امــان ا… کهیانی(پویش درمان)، کیومرث صادق نژاد(پیشــرو معادن ذوب آهن ســوادکوه)، بهروز یبلویی(باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن) و علی جعفری (تعاونی مصرف کارکنان)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.