شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

امیر ایرانپور:

شرکت مهندسی و پویش ساخت، بازوی توانمند ذوب‌آهن در عملیات تخریب و نسوز چینی حوزه بهره‌برداری است

امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ســاخت در ارتباط با عملیات تخریب و نسوز چینی نواحی مختلف حوزه بهره‌برداری گفت: از ابتدای ســال ۹۸ با اعتماد ذوب‌آهن اصفهان به توانمندی‌های شــرکت مهندسی و پویش ســاخت، عملیات تخریب و نسوز چینی کوره‌های متدیک و رولیکی نورد ۳۰۰ بــا احجام تخریب به میزان ۷۰۰ تن، نسوز کاری ســقف به همراه نصب آجرهای مشــعل به میزان ۲۰۰ تن و همچنین نسوز کاری کف و دیواره‌ها به میزان ۵۰۰ تن به این شرکت واگذار شد که طی ۱۰ شبانه‌روز و با فعالیت ۲۰۰ نفر از کارکنان مجرب طی دو نوبت‌کاری ۱۲ ساعته و باکیفیت مطلوب و مورد تأیید دســتگاه نظارت انجام گردید. وی افزود: در این راســتا در ســال ۹۹ و بــا توجه به تأکیدات مدیریت عالی ذوب‌آهن و به‌منظور تکمیل عملیات اجرایی و راه‌اندازی کوره بلند شماره ۱، نسوز توسط معدود شرکت‌های چینی این کوره نیز که قبلاً پیمانــکاری و با نظارت کارشناســان خارجی صورت می‌گرفت، به این شرکت واگذار گردید. در این راستا عمیات در مدت‌زمان ۴۰ شبانه‌روز و با به‌کارگیری ۲۰۰ نفر نسوز کار حرفه‌ای در قالب ۴ گروه ۵۰ نفرِ، بلوک‌های کربنــی به میزان ۴۱۲ تــن، بلوک‌های گرافیتی به میزان ۱۴۰ تن، خمیر گرافیتی به میزان ۶۵ تن، آجر آلو مینا مربوط به کف بوته به میزان ۳۱۰ تن و آجر شاموتی به میزان ۱۸۰ تن چیدمان گردید. مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت همچنین تصریح کرد: از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به نوع بلوک‌ها و آجرها و همچنین شرایط چیدمان آن‌ها اشاره کرد، به‌نحوی‌که با توجه به تأمین آن‌ها از خارج از کشور، شکل و ابعاد منحصربه‌فرد و شماره‌گذاری آن‌ها، کنترل‌های لحظه‌به‌لحظه توسط دوربین نقشه‌برداری در حین چیدمان آن‌ها صورت می‌گرفت که این پروژه نیز در زمان مقرر باکیفیت مطلوب تحویل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ایرانپور خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۹ پس از برگزاری مناقصه عملیــات تخریب و نسوز چینی کلیه نواحی کارخانه ذوب‌آهن، این شــرکت با احراز حداقل قیمت، برنده مناقصه شد.

این مقام با اشــاره بــه عملیات تخریب و نسوز چینی دودکش کائوپر کوره بلند شــماره ۲ گفــت: دودکش مذکور به ارتفاع ۷۰ متر و قطر دهانه ۶ متر در قســمت پایین ( و ســه و نیم متر ) در قســمت بالا ( بوده که این عملیات شــامل ۱۳۰ تن عملیات تخریــب و ۳۳۰ تن عملیات چیدمان نســوز بود که با توجه به ارتفاع بلند و مخاطرات موجــود این عملیات طی چنــد مرحله و به‌صورت متناوب پس از مونتاژ هر مرحله پوسته فلزی آن و با بهترین کیفیت انجام گرفت. مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن اظهار داشت: تخریب و نسوز چینی میکسر کنورتور بخش فولادسازی، انجام تعمیرات جاری و اساسی کلیه کارگاه‌های مهندسی نورد، نیروگاه مرکزی و حرارتی، واحد آهک سازی پلی زئوس، آگلوماشین های ۱ الی ۴ طرح قائم و سرویس‌دهی در قالب انجام تعمیرات و همچنین تخریب، نسوز چینی و جرم‌گیری دیگ شماره ۴ نیروگاه مرکزی ازجمله سایر اقدامات این شرکت محسوب می‌شود که شامل ۱۰۷۰ تن عملیات تخریب و ۱۲۹۰ تن عملیات نسوز چینی می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.