شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

عضویت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

عضویت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

گسترش بومی ســازی، ارتقاء فناوری و توسعه روابط تجاری در بازارهای داخلی و بین المللی در دنیای رقابتی امروز، سازکارهای ویژه ای را می طلبد که از جمله آن می تــوان بــه عضویت در انجمن ها، تعامل بــا خبرگان و به صورت کلی مجهز شــدن به دانش روزا شاره کرد.

 در این راستا شرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن اصفهان با توجه به حضور موفق در پروژه های درون ســازمانی و همچنین در طرح های صنعتی سطح کشور، عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ســتصا) را نیز به کارنامه کاری خود اضافه نمــود.  از جمله مزایــای عضویت در این انجمــن، تلاش برای گسترش ساخت داخل تجهیزات پروژه ها و ممانعت از خریدهای خارجی که توان ســاخت داخل آن ها وجود دارد، مطالبه گــری از جانب اعضاء در هر موضوع مرتبط با توسعه کســب و کار و رفع موانع در مسیر تولید، ایجاد ارتباط با ســفارتخانه ها و کشــورهای هدف صادراتی و … می باشد. شایان ذکر است انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)ستصا( زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.