شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

موضوع مناقصهتاریخ مناقصهدانلود اسناد
مناقصه خط تولید ریل آسانسور99/05/30دانلود
مزاید اجاره اسکله و کافی شاپ و بوفه قایقرانی99/05/22دانلود
مناقصه حمل ضایعات فلزی99/05/20دانلود
کرایه یک دستگاه جرثقیل بوم تراک 10 تن‎99/04/18دانلود
اسناد مناقصه نسوز چینی98/12/20دانلود
آگهی تجدید مناقصه حمل ضایعات فلزی98/10/20دانلود
اسناد 2 مناقصه قالب بندی پل آبرو قایقرانی97/08/05دانلود
تعمیرات دیگ شماره 4 - اصلاحیه97/08/04دانلود
تعمیرات دیگ شماره 497/08/01دانلود